Læring
Når en ordblind lærer skelnes tydeligt mellem kreativitet og værktøj

 

 

0. klasse
9. /10. klasse

En hånd arbejder med kreativ læsen gennem skriven  Uddannelsessystemet i DK

af Lena Utoft

Denne tekst gennemgår, hvordan en ordblind kan klare sig i folkeskolen og senere tage en uddannelse svarende til sit intellekt.

Folkeskole (klik her):

Det er min erfaring, at en ordblind elev får lyst til at yde en indsats ved at arbejde som skitseret i fig. 1, hvis der skelnes skarpt mellem tilegnelse af viden (her kaldet kreativitet) og værktøj, se fig. 1.

Den ordblinde følger derved med i klassen på lige fod med med de øvrige elever,

Kreativitet
Værktøj

Skolelederen har ansvaret. Forældrene søger for, at alle aftaler foreligger på tryk!!

 

Fig. 1

Kreativitet er det, der foregår inde i hovedet. Værktøj er det, der kommer ud af kreativiteten.

 

En ordblind lærer lettere, når kreativiteten sættes fri.
(Ifølge den gældende bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Kap. 3 §9 stk. 2 "bør " en ordblind "bevare tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltage i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer." )

Det er vigtigt at gøre vedkommende tryg ved at fortælle ham/hende, at alle kan læse hans/hendes modersmål, "ordblindsk".

Det er væsentligt, at den ordblinde elev får skrevet sin historie, og at han/hun oplever, at andre kan læse og kommentere den! Når han/hun er færdig med skriven (se fig.1), kan lærer og elev eventuelt forlade det kreative værksted og gå ind i høvleværkstedet for i fællesskab at høvle/rette teksten til ved hjælp af fx talesyntese. Denne kan bruges til auditiv (med ører) stavekontrol.

I hele skriveprocessen anvendes en pc. Når der skrives blindskrift reduceres mængden af fejl væsentligt, fx bliver d og b taster på to forskellige fingre.
I hele forløbet er det vigtigt at være bevidst om, at den ordblinde maksimalt kan holde koncentrationen i ca. 15 min., når der arbejdes med skrivning og læsning.

Af fig. 1 fremgår endvidere, at der skelnes mellem læsen (kreativitet), som kan foregå med ørerne, og læsning (værktøj), som foregår med øjnene.

Også i matematikprocessen skelnes der, her nævnes ord som regnen, den kreative del, og regning, værktøjsdelen. I den sidste del handler det om at synliggøre for den ordblinde, at verden består af ting og symboler. Dette er vigtigt, idet mange ordblinde har en veludviklet taktil (føle) og kinæstetisk (muskel) sans - ting ses med fingrene.

Det, der gælder læsen og skriven, gælder for regnen. Den ordblinde skal vide, hvornår han/hun leger  -  er kreativ, og hvornår han/hun er i gang med det hårde arbejde at tilegne sig værktøjet, læsning, skrivning og regning (til det sidste bruges tabellen).

Uddannelse:

Når en ordblind har bestået folkeskolens afgangsprøve (der kan dispenseres), kan han/hun starte på en faglig -  eller en gymnasial uddannelse. Hvis han/hun har været aktiv på arbejdsmarkedet i flere år, kan han/hun få lavet en GVU-vurdering på den enkelte fagskole og måske erhverve svendebrev, den fede, lodrette linie på fig.2.

På figuren fremgår endvidere, hvordan uddannelses-systemet hænger sammen. Denne viden kan den ordblinde udnytte. I skrivende stund findes der mange ordblinde der ikke har fået det fulde udbytte af deres folkeskoleuddannelse. De kan derfor ikke umiddelbart starte på en ønsket uddannelse, men må vælge en anden i første omgang!

For at sikre at den ordblinde klarer uddannelsen er det vigtigt, at han

 

 
Uddannelsessystemets_opbygning_efter_folkeskolen
Bachelor eller diplom udd.

 

 


Udd. varer 1 år

 

Kandidat / master

 

 

 


Uddannelsen varer 3 år

 

Kortere videregående uddannelse

 

 

 

Uddannelsen varer 2 år

 

Ungdoms-uddannelse:
  • Fag
  • GVU eller
  • Student

 

 

Uddannelsen varer   3-5 år

 

        Niveau

 

Alternative uddannelser E-bøger (mp3) KLO

 

En taleboble: Lån bøger hos KLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           


               

 0 år  (= 9/10 kl.)                                        3-5 år                            5-7 år              6-8 år                       9-11år 

              

                                                                                                               

                                                                           

                                                                                    Fig. 2

Af fig. 2 fremgår, at den ordblinde i dette system kan bruge sin første uddannelse som springbrædt til en ny uddannelse - han/hun kan få overført merit / kunnen til et nyt felt - den nye uddannelse.

Dette betyder, at det er muligt at klatre op gennem systemet uden at skulle starte forfra hver gang. Men måske skal man fx. gennem et VUC enkelt-forløb for at erhverve sig en større viden inden for et bestemt felt for at kunne følge medde kortere eller længerevarende videregående uddannelser

I løbet af et uddannelsesforløb i det etablerede system bør man søge SU-styrelsen om at indlæst bøgerne evt. skal der søges om rammebeløb. Hvis der er bøger, den ordblinde ikke kan få indlæst, kan han/hun låne dem (få dem indlæst) hos KLO. Det er også KLO, der træder til, hvis vedkommende er i gang med en ikke anerkendt uddannelse.

Både KLO og DBB indlæser og udlåner fagbøger, når man er færdiguddannet.

Samlende:

Det fremgår af fig. 1 og fig. 2, at det er vigtigt at synliggøre sig selv som et menneske med handicap, hvis man ønsker fuldt udbytte af en aktuel videnstilegnelse!
Det fremgår desuden af teksten, at man altid bør henvende sig til den aktuelle leder/rektor og bede om at blive testet for dysleksi, så det bliver muligt at få nødvendige hjælpemidler stillet til rådighed!

Nedenunder er tekstens indhold samlet i et skema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur:

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/B2005/0137305.htm

Bærbar hjælp til læsesvage elever? http://www.ordblind.com/und_1_baerbar.html

Miles T.R. (1992) Dyslexia and mathematics Routledge, London, http://www.ordblind.com/Talblind.html

DVO: Vanskeligheder med matematik og regning  Dyskalkuli., http://www.dvo.dk/dvo/dvoVILITT.nsf/webreferencer#Dyskalkuli (Klik på ordet Dyskalkuli, her findes mange links)

Bjerre Anne Marie (2006) Nej farfar! For vi børnestaver … København, http://www.bjerre-friis.dk/Materialer/nejfarfar.htm

Tabel og tallineal, http://www.ordblind.com/t_lineal.html

GVU – hvad, hvem, hvordan, http://us.uvm.dk/erhverv/gvu/gvu_hvad_hvem_hvordan.htm?menuid=350510

Kortere eller videregående uddannelser, http://www.su.dk/skemaer/2007/oplysning-handicap.pdf

Kultur litteratur orientering for læsehandicappede KLO, http://www.klo.dk

Digital Biblioteksservice for blinde, syns- og læsehandicappede DBB, http://www.dbb.dk

Opdateret 27-08-2007

 

 

 

En samlet oversigt over Fig. 1 og Fig. 2